Vol159冯木木私房连体球衣半脱露白嫩豪乳31P冯木木模范学院

Vol159冯木木私房连体球衣半脱露白嫩豪乳31P冯木木模范学院

先便闭后纯利清水,全无粪,此粪结于内也,宜承气汤下结粪而利自止。若饮预防,惟生脉散为宜。

升阳用风药,风药又能胜湿。记先师所论,凡上热犹鸟巢高巅,射而取之。

在上脘者吐之,瓜蒂散之属。又不泄则肾火郁而不散,败精挟郁火以出,故茎肿窍涩而痛也,日久败精尽出则止矣。

张子和谓五积六聚治同郁断,盖积聚由于郁滞也。若但两足痿软,病在下部,属肾、膀胱。

熟若仍其虚火之名,而明夫不可用寒凉之故、之为,实而可信哉。 甘遂半寸,绵裹插耳中,口嚼甘草。

六淫外邪,惟风寒湿三者,最能郁遏阳气。六淫七情,饮食痰水诸邪,皆能动火生风,风火盛极即然,虽壮实人亦有之,不必虚弱也,但虚者多耳。

Leave a Reply